ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ตำแหน่ง
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
- กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)Q&A

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

คำอธิบาย :

วิชารัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย :

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคืออะไร “King can do no wrong”, รัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาอย่างไร ทําไมต้องแก้ไข, ระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองในประเทศไทยมีรูปแบบอย่างไร, รัฐธรรมนูญกับการปฏิวัติในประเทศไทย, ประชาธิปไตยเหมาะสมสําหรับประเทศไทยหรือไม่ ทําไมต้องประชาธิปไตย ไม่มีระบอบอื่นที่เหมาะกว่าหรืออย่างไร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการเรื่องรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยไทย
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Introduction
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email