ผู้สอน

ศ.ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์

ตำแหน่ง

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

• ประสบการณ์การทำงาน
- ศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2549
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
- รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

• ความเชี่ยวชาญ
- ความเชี่ยวชาญด้านงานเขียน ผู้แปล บทความวิชาการ และบรรณาธิการหนังสือ

Q&A

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : การมีบรรยายสลับกับการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในชั้นเรียน ซึ่งในวิชานี้ จะเน้นการอ่านหนังสือและศึกษา จากหนังสือเป็นหลัก การอ่านงานปรัชญาต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมไปถึงประวัติของนักปรัชญาที่สําคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการอ่านปรัชญาทางการเมือง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติความเป็นมาของนักปรัชญาทางการเมืองที่สําคัญ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําแนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
LESSON 1 ปรัชญาการเมืองธรรมศาสตร์ สำนัก Straussian
LESSON 2 โสเครตีสกับคำถามเรื่องศาสนธรรม
บทเรียน Content
0% Complete 0/9 Steps
แบบทดสอบหลังเรียน LESSON 2
LESSON 3 The Prince ของ N.Machiavelli
บทเรียน Content
0% Complete 0/10 Steps
แบบทดสอบหลังเรียน LESSON 3
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email