ผู้สอน

ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550 – 2551)
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553 - 2560)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
- กฎหมายปกครองท้องถิ่น กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

Q&A

การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

การปกครองท้องถิ่นไทย เป็นวิชาที่เกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบด้าน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. มีอำนาจอะไรบ้าง วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะของอปท. ระบบบริหารงานบุคคล รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่อปท. พบเจอ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหา สุดท้ายคืออนาคตของ อปท. จะเป็นอย่างไรบ้าง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Introduction
Lesson 1 ท้องถิ่นคืออะไร
LESSON 2 อปท. รูปแบบพิเศษ
LESSON 3 อำนาจหน้าที่ของ อปท.
LESSON 4 วิธีการจัดทำสาธารณะท้องถิ่น
LESSON 5 โครงสร้างการบริหารงานของ อปท.
LESSON 6 การเลือกตั้ง อปท.
LESSON 7 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
LESSON 8 รายได้ของท้องถิ่น
LESSON 9 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน อปท.
LESSON 10 การกำกับดูแลท้องถิ่น
LESSON 11 รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
LESSON 12 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
LESSON 13 ปัญหาของท้องถิ่นในประเทศไทย
LESSON 14 ปัจจัยความสำเร็จในการปกครองท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email