วิทยา แสงอรุณ

คณาจารย์ /

วิทยา แสงอรุณ

วิทยา แสงอรุณ

ตำแหน่ง :

อาจารย์พิเศษ โครงการ BBA
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ความเชี่ยวชาญ
- Online Media Instructor, LGBT
Advocate & Lecturer

ประสบการณ์การทำงาน
- พิธีกรรายการวิทยุ และโทรทัศน์
- Content Creator
- ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
- ผู้จัดการฝึกอบรม
- วิทยากร / อาจารย์พิเศษ หัวข้อ สื่อและการสื่อสาร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง