รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

คณาจารย์ /

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

ตำแหน่ง :

ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมของชุดโครงการจับตาอาเซียน (Asean Watch)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- รองผู้อำนวยกรสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการแรงงาน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตการทำงาน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการบริหารและทฤษฎีองค์การ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง