รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

คณาจารย์ /

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ตำแหน่ง :

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการเครือข่ายทางสังคม
- การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การจัดการความเสี่ยง การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์
- อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง