ผศ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

คณาจารย์ /

ผศ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ผศ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- อาจารย์ประจำหลักสูตร Design, Business & Technology (DBTM)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MBA (Business Innovation) โครงการ TUXSA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำ / รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
- ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ
- ผู้อำนวยการหลักสูตร Global Executive MBA (GEMBA)
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง