ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

คณาจารย์ /

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550 – 2551)
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553 - 2560)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
- กฎหมายปกครองท้องถิ่น กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง