รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

คณาจารย์ /

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- รองคณบดีฝ่ายการเงิน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาควิชาบัญชี

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :

Free

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)