รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

คณาจารย์ /

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ตำแหน่ง :

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายการเงิน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
- ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาควิชาบัญชี
- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง