อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์

คณาจารย์ /

อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์

อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- Gender diversity/sexualities
- Sexuality education
- LGBTQ+ health
- Mental health and well-being

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง