ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

คณาจารย์ /

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ตำแหน่ง :

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
- กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง