นุชนาถ จันทราวุฒิกร

คณาจารย์ /

นุชนาถ จันทราวุฒิกร

นุชนาถ จันทราวุฒิกร

ตำแหน่ง :

- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด (ออกแบบและจัดการงานอีเวนต์)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง