ผศ.ดร.อัครา เมธาสุข

คณาจารย์ /

ผศ.ดร.อัครา เมธาสุข

ผศ.ดร.อัครา เมธาสุข

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Neuroscience for learning)
- ประสาทศึกษาศาสตร์ (Neuroeducation)
- ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Neuroscience)
- การเรียนรู้และจดจำ (Learning and Memory)
- การพัฒนาตนเอง ชีวิต และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
- การตายและการจบชีวิต (Death and End-of-life)
- รสนิยมทางเพศที่อยู่นอกกรอบสังคม (Kink and Fetish)
- การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (Brain-Machine Interface)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

฿899

Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ

฿899

Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่

฿899

Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน

฿899

Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล

฿899

Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์

฿899

Life & Development (Life 1)
ชีวิตกับพัฒนาการ: จุดเริ่มต้นการสรรค์สร้างที่น่าอัศจรรย์