อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

คณาจารย์ /

อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)
- เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)
- อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning )
- รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform)
- โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง