อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

คณาจารย์ /

อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)
- เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)
- อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning )
- รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform)
- โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

฿899

Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ

฿899

Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่

฿899

Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน

฿899

Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล

฿899

Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์

฿899

Life & Development (Life 1)
ชีวิตกับพัฒนาการ: จุดเริ่มต้นการสรรค์สร้างที่น่าอัศจรรย์