ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

คณาจารย์ /

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
สำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- นายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
- นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและวิจัยด้านเภสัชวิทยา
- เภสัชจลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม และการพัฒนายา

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง