อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

คณาจารย์ /

อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

ตำแหน่ง :

วิทยากรด้านกฎหมายและวิทยากรประจำสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ผู้บรรยายวิชา น.385 ทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
หลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บรรยายในหลักสูตรด้านกฎหมายต่าง ๆ ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมาย
- คณะกรรมมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง