รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย

คณาจารย์ /

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย

ตำแหน่ง :

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด อายุรกรรมทั่วไป

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง