ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

คณาจารย์ /

ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ตำแหน่ง :

ประธานที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAs)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2534 – 2537)
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2537 - 2538)
- นักเขียนและนักประวัติศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง