ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

คณาจารย์ /

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ตำแหน่ง :

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

• ประสบการณ์การทำงาน
- ศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2549
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
- รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

• ความเชี่ยวชาญ
- ความเชี่ยวชาญด้านงานเขียน ผู้แปล บทความวิชาการ และบรรณาธิการหนังสือ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง