ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

คณาจารย์ /

ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรพิเศษหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

วิทยากรพิเศษ Above Studio (ด้านทักษะการพัฒนาตนเอง,
ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์)

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์
- ทักษะการพูดและการนำเสนอ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด
- การประชาสัมพันธ์ การสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน และงานด้านการสื่อสารองค์กร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง