รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

คณาจารย์ /

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

ตำแหน่ง :

ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

• ประสบการณ์การทำงาน
- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล

• ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาและการเรียนรู้
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม
- นิเวศวิทยามนุษย์
- นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
- CSR

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง