แบบประเมินความพึงพอใจ Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge