แบบประเมินความพึงพอใจ เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่กัญชงและกัญชา