Lesson 1.1 การนำเสนอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การนำเสนอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อ
ในระยะเวลาสั้นๆ องค์ประกอบของการนำเสนอประกอบด้วย ผู้นำเสนอ เนื้อหา และผู้ฟัง เป็นต้น