ถอดรหัสปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงาน